K.V.K.K. AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği

Biz, Dr. Şükran Çakmak Muayenehanesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, korumak konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 6698 sayılı kanun gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak yukardaki tanım kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla Kliniğimiz tarafından işlenebilecektir.

Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;

Kimlik Verisi: Ad, Soyad, TC kimlik numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet vb. kimlik verileriniz ile ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da benzeri kimlik belgesiyle elde edilen kişisel verileriniz.


İletişim Verisi: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. iletişim verileri.

Finansal Veri: Banka hesap numarası, IBAN numarası vb.


Sağlık Verisi: Dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlar.


Dijital Veri: Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydı, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları.


Diğer: Sağlık hizmetlerinizin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, Web siteniz ve mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

Kişisel verileriniz aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, başta aşağıda belirtilen kanunlardaki ilgili yönetmelik ve mevzuatlar olmak üzere çeşitli sebepler ile toplanmaktadır.

 • 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • Özel Hastanenler Yönetmeliği
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı ve İcrasına Dair Kanun, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,
 • Sağlık bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un M. 6/3. Fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileriniz;

Sağlık hizmetlerinin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Muayenehanemizin sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ile diğer yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak şekillenmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mobil uygulamalar, , sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Muayenehane ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki sebeplerle işlenmektedir

 • Sağlık Bakanlığı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, yürürlükteki kanun ve mevzuatlar gereği, yasal yükümlülükleri yerine getirmek amaçlı gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Çalışan adayı başvuru değerlendirmelerinin ve istihdamının yapılması, istihdamı yapılmış personelin (çalışan, stajyer, çırak vb.) iş süreçlerinin devamı,
 • Tarafımıza iletmiş olduğunuz şikayet, istek ve önerilerinizin değerlendirilerek sonuçlandırılması, Yürürlükteki kanun ve mevzuattan doğan haklarınızın tesisini sağlamak,
 • Yasa dışı ve suç unsuru oluşturabilecek faaliyetleri engellemek,
 • Vatandaş memnuniyetini ölçmek amaçlı, çeşitli yöntemlerle araştırmalar gerçekleştirmek,
 • Kliniğimizde ve çevresinde, fiziksel mekan güvenliği, kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek için,
 • Gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında gerekli olması durumunda tedarik hizmetleri için,
 • Yukarıda belirtilen yollarla elde edilen görüntülerin, şirketimize ait sosyal medya hesaplarında, web sitemiz sitemizde veya yazılı veya görüntülü olarak, basın ve yayın kuruluşlarında, duyuru ve bilgilendirme amaçlı,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
  yürütülmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali işler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı,
  tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklik sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Randevunuz hakkında bilgilendirilmek,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve
  engellenmesi,
 • Muhasebe tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, Muhasebe tarafından hastaneniz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimizin teyit edilmesi, Kinik Yönetimi sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,
 • Kliniğimizde kullanılan sistem ve uygulamalarının, veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • İlgili kanun ve yönetmelikler gereği yapılması gerekebilecek hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi için,
 • ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel verileri küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işleyebiliyoruz. Avrupa Birliği kapsamında 13-16 yaş aralığında farklı hukuki düzenlemeler mevcut olmakla birlikte ek bir talebiniz olması halinde lütfen muayenehanemiz ile iletişime geçiniz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Yukarıda toplanma ve işlenme şartlarının izah edildiği kişisel verileriniz, Kliniğimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde “Teknik ve İdari Tedbirler Kılavuzu” yönergeleri doğrultusunda gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Muayenehanemizde kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım anlamında tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında, kanunen sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetlerin ifası ve kayıt altına alınması amaçlı, ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Ayrıca veri aktarımı gereken durumlarda, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması, Tıbbi teşhis ve tedavi için laboratuvarlar, tip merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile, sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu, Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

Açık rıza beyanı bulunmayan durumlar

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hükümleri doğrultusunda, kişisel verinin türüne ve işlenme sebeplerine göre kanunda ön görülen sürelerle saklanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Kanun çerçevesinde kişisel verileriniz hakkında;

 • Tarafımızda hangi bilgilerin olduğu,
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme;
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

İlgili kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı aşağıdaki iletişim kanallarından biri ile, aşağıdaki linkteki başvuru formunu doldurarak, tarafımıza iletmeniz durumunda, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak başvuru taleplerini talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

Talep edilen işlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.


KVKK Başvuru İletişim Kanallarımız:

KVKK’nın 13/1 maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Muayenehanemize iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvuru kanalları aşağıda yer almaktadır.

 • Fener mah. Tekelioğlu Cad. Astur Sit. 88/A G Blog (A6) Kat:1 Muratpaşa Antalya (Terracity AVM Karşısı Muratpaşa /ANTALYA adresimizden temin edebileceğiniz resmi belgeyi doldurup tarafımıza bizzat teslim etme yolu ya da iadeli taahhütlü mektup yolu ile,
 • [email protected] adresine elektronik posta yolu ile başvuru yapılmalıdır.